Komunikaty - Sympozjum Siłowni Okrętowych SymSO 2019

Idź do spisu treści

Menu główne:

Szanowni Państwo

W związku z tym, że przygotowania do XXXIX Sympozjum Siłowni Okrętowych wchodzą w finalny etap, poniżej zestawiono najistotniejsze z punktu widzenia organizacyjnego informacje:
  • Nadsyłanie pełnych tekstów referatów oraz jednostronicowych streszczeń: do 30 kwietnia 2019 r.
  • Ostateczny termin dokonywania wpłat (600,00 PLN): 30 kwietnia 2019 r.
  • Otwarcie SymSO: 7 czerwca 2019 r. godz. 10.00
  • Streszczenia referatów publikowane jako materiały konferencyjne mogą być zarówno w języku polskim, jak i angielskim.
  • Po zakończeniu konferencji referaty, które uzyskają pozytywne recenzje, będą rekomendowane do bezpłatnego opublikowania w czasopiśmie „Journal of POLISH CIMEEAC”.
  • Pełne teksty referatów publikowane w czasopiśmie „Journal of POLISH CIMEEAC” mogą być zarówno w języku polskim, jak i angielskim.
  • Szczegółowy program sesji plakatowych zostanie wkrótce przesłany Państwu po ostatecznej weryfikacji listy uczestników – w razie pytań i wątpliwości bardzo proszę o kontakt (tel. 58 347-29-73, e-mail: jrud@poczta.fm)
  • Wszystkie aktualne informacje będą sukcesywnie umieszczane na stronie: www.symso2019.polishcimeeac.pl

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości bardzo prosimy o kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną

WYMAGANIA DLA AUTORÓW ARTYKUŁÓW


1. Wymagania ogólne
1. Artykuł powinien być napisany w edytorze Microsoft Word w jednej kolumnie, bez dzielenia wyrazów, zasadniczą czcionka 12 punktów Times New Roman, zasadniczym pełnym justowaniem (lewo - prawo) z pojedynczym odstępem między wierszami.
2. Wszystkie tytuły nie mogą zawierać żadnych znaków interpunkcyjnych na końcu wiersza. Przez tytuły rozumie się, obok tytułu artykułu, nazwy rozdziałów i podrozdziałów, podpisy pod rysunkami i nad tabelami, adresy, telefony, faksy oraz e-mail. Jeżeli jest wielu autorów artykułu, to przynajmniej dane jednego autora muszą być kompletne.
3. Format strony: A4 (21 cm x 29,7 cm).
4. Marginesy dla wszystkich stron jednakowe: górny i dolny - 2,5 mm, lewy i prawy - 2,1 cm.
5. Układ strony: nagłówek - 1,25 cm; stopka - 1,25.
6. Nie należy numerować stron.
8. Pierwsza strona powinna zaczynać się od tytułu pisanymi wielkimi literami pogrubionymi 14 punktów Times New Roman, od góry: 4 cm z akapitem wypośrodkowanym, interlinia pojedyncza.
2. Artykuł
1. Akceptowane będą artykuły w języku polskim i angielskim.
2. Tytuł wypośrodkowany - 14 punktów Times New Roman powinien być napisany POGRUBIONYMI WIELKIMI LITERAMI (CAPITAL BOLD) z pojedynczym odstępem między wierszami. Wszystkie wypośrodkowania dotyczą marginesu lewego i prawego, a nie wcięcia.
3. Wcięcie pierwszego wiersza wynosi 0,6 cm. Inne, w szczególności większe, wcięcia (1,25 cm, 1,27 cm) nie będą akceptowane.
4. Streszczenie (minimum 200 słów do 400 słów, poniżej ½ strony) 10 punktów Times New Roman Italic Bold +Italic (wzór).
5. Słowa kluczowe (5 dziedzin nauki - od ogólnych do szczegółowych) 10 punktów Times New Roman Italic Bold +Italic. Na końcu słów kluczowych nie należy umieszczać kropki.Ilustracje wyłącznie wstawione do tekstu artykułu i wypośrodkowane względem marginesów (lewego i prawego, a nie wcięcia) będą akceptowane. Numerowane podpisy pod rysunkami, fotografiami i wszystkimi materiałami ilustracyjnymi 10 punktów Times New Roman Italic (należy stosować dla oznaczenia rysunków skrótu "Fig." - np. "Fig. 2. The dependence..."). Na końcu podpisu nie należy umieszczać kropki (wzór).
6. Tablice wyłącznie wstawione do tekstu artykułu i wypośrodkowane względem marginesów (lewego i prawego, a nie wcięcia) będą akceptowane. Numerowane podpisy nad tablicami 10 punktów Times New Roman Italic (należy stosować dla oznaczenia tablic skrótu "Tab." - np. "Tab. 2. The dependence..."). Na końcu podpisu nad tablicą nie należy umieszczać kropki (załącznik).
8. Artykuł nie musi mieć tytułu, streszczenia, słów kluczowych i podpisów w języku polskim.
9. Wzory należy wpisać na środku i z oznaczeniem numeru umieszczonym po prawej stronie, justowanie prawe (wzór).
10. Wzory powinny być wkomponowane w zdanie ze wszystkim znakami interpunkcyjnymi.
11. Numerowane tytuly rozdzialów należy umieścić z lewej strony - 12 punktów Times New Roman Bold.
12. Jedną linię odstępu należy zostawić przed i po każdym tytułem, za wyjątkiem początku i końca każdej strony (załącznik).
13. Wykaz literatury alfabetyczny (max. 25 pozycji), numerowany w nawiasach kwadratowych [] powinien zawierać nazwisko, przecinek, imię lub inicjały imion, przecinek - 12 punktów Times New Roman, następnie tytuł publikacji, przecinek - 12 punktów Times New Roman Italic, nazwę czasopisma, wydawcy, numer, strony, miejsce wydania i rok - 12 punktów Times New, na końcu powinna być umieszczona kropka. Nie należy stosować dwukropków i średników (wzór).
14. Publikowane będą artykuły oryginalne z materiałem ilustracyjnym wysokiej jakości (fotografie
300 dpi dla szerokości tekstu, profesjonalnie wykonane rysunki i wykresy powinny być oryginalne.
15. Zasadnicze napisy na rysunkach powinny mieć wymiar 10 punktów. Minimalne czcionki napisów nie mogą być mniejsze niż 6 punktów. Dopuszcza się napisy czcionką Times New Roman niepogrubioną. Zaleca się umieszczać napisy czcionką Arial niepogrubioną.
16. Wszystkie rysunki, tablice i wzory powinny być wkomponowane w tekst artykułu, aby nie pozostawiać pustych miejsc na stronie. Dostarczony oddzielnie jakikolwiek materiał ilustracyjny nie będzie akceptowany.


Komunikat nr 1

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego